January 7, 2021 Uncategorized No Comments

147Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. It is said that "David's heart smote him", that is, his conscience, 1Sa 24:5 2Sa 24:10. 176Ako'y naligaw na parang tupang nawala; hanapin mo ang iyong lingkod; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos. 163Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. 153Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. 141Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. 2 Votes, Psalms 119:37 Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 131Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong-hininga; sapagka't aking pinanabikan ang mga utos mo. Ang salita nʼyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram 38:2 • General Introduction of the Psalm 119 a. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? What is the significance of the words (Aleph, Beth, Gimel etc) listed in Psalm 119? 138Iniutos mo ang mga patotoo mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat. เพลงสดุดี 119:11 Thai: from KJV 29Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa aking may pagbibiyaya ang iyong kautusan. • 8Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: Oh huwag mo akong pabayaang lubos. 38Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. 142Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. What are God's demands for a born-again Christian? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 125Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo. Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? 83Sapagka't ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. It is divided into twenty-two parts or stanzas, denoted by the twenty-two letters of the Hebrew alphabet. The Psalmist wrote, “Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee” (Psalm 119:11). Thy wordH565 have I hidH6845 in mine heart,H3820 that I might not sinH2398 against thee. PS 119:14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches. 145Ako'y tumawag ng aking buong puso; sagutin mo ako, Oh Panginoon: iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. 162Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. 122Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. Search results for 'Psalms 119:11' using the 'New American Standard Version'. Psalm 119 . 110Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. 67Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako; nguni't ngayo'y tinutupad ko ang iyong salita. 4. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 119Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. 170Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik: iligtas mo ako ayon sa iyong salita. 129Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. Wherewithal shall a young man cleanse his way? 19Ako'y nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. Psalm 119:11 King James Version (KJV). Version Bible Hub Parallel Reader's Bible Quick Links New International Version New Living Translation English Standard Version New King James Version Strong's BSB Strong's YLT St 3Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan. Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? This is intended to provide a guideline and a spark of what to memorize. 143Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Psalm 119#This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with successive letters of the Hebrew alphabet; moreover, the verses of each stanza begin with the same letter of the Hebrew alphab 58Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. 101Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. 11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. What is the extent of the death of Christ? • The memory is that faculty wherein matters are laid up and hid. Thy word is a lamp unto my feet, And a light unto my path. 91Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. 52Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, Oh Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili. Isaiah 9:6. 69Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. 6Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. 10 With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments. 158Aking namasdan ang mga magdarayang manggagawa at ako'y namanglaw; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo. 120Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. 123Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, at ang iyong matuwid na salita. Sign Up or Login. Kanilang inuusig ako na may kamalian; tulungan mo ako. See more ideas about tagalog quotes, tagalog, quotes. Psalm 119:11. 2Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. Psalm 119:11 in all English translations. July 19, 2020 July 19, ... Salmo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 70Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways.. 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.. 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! 171Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 5. • 11 Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 140Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. Psalms 119:11 Context. 0 Votes. 95Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. 14Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo, na gaya ng lahat na kayamanan. Trivia: Moses wrote Psalms chapter 90. PS 119:12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. Psalm 119:9 A Cleansed Way; Psalm 119:11, 40:10 Life Hid and Not Hid; Psalm 119:19, 64 A Stranger in the Earth; Psalm 119:126-128 ‘Time for Thee to Work’ Psalm 119:165 Submission and Peace; Psalm 121:1,2 Looking to the Hills; Psalm 125:1, 2 Mountains Round Mount Zion; Psalm 134:1-3 The Charge of the Watchers in the Temple 16Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. 113Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. Psalms 119:1-176.This celebrated Psalm has several peculiarities. 61Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan. Upgrade to the best Bible Gateway experience! 80Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan; upang huwag akong mapahiya. 164Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Psalm 119:11 Brain Games. 10Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. 86Lahat mong mga utos ay tapat. This list is by no means exhaustive. 32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. 160Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. 56Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 93Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo; sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako. At buhayin mo ako sa iyong mga daan. We must lay it upon our hearts. 41Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. PS 119:13 With my lips have I declared all the judgments of thy mouth. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition. 11 Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 57Ang Panginoon ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. Siya kong gunita buong araw. 73Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay: bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos. 108Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Efeso 3:20‭-‬21. 107Ako'y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. 152Nang una'y nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. 50Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. 132Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. What kinds of worthless things did the psalmist want to avoid. 28Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. At ginawa ko ang mga utos mo. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? 167Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam. • 96Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. 5 Votes, Psalms 119:1 - 176 ALEPH. 51Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma'y hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. 72Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak. It must be allowed to cast its light upon our desires, passions, motives and ambitions. by taking heed thereto according to thy word. NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. 11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. 27Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin: sa gayo'y aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. 135Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 154Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.#undefiled: or, perfect, or, sincere Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. (Ps. 12Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. For the memory. Sign Up or Login. 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 148Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo. 76Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Sparing mercy is the lowest degree of mercy, If God deny sparing mercy, He denies all mercy. Psalm 119:17-24 Erasmus. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: What is the difference between God's "precepts" and "paths"? 151Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. 9 BETH. 20Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 65Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. 130Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. 1-800-882-4176. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. To Get the full list of Strongs: 17Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay; sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. 71Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. "I have hid thy word in my heart", saith the prophet, Ps 119:11. 55Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. 157Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. 150Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. With Bible Gateway Plus, you gain instant access to a digital Bible study library, including complete notes from the NIV Cultural Backgrounds Study Bible and the New Bible Commentary. 155Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. Psalm 119:11 Your Word Is a Lamp to My Feet. 63Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. This is the longest psalm in the Bible which is in the longest book in the Bible, and just before this Psalm 117 is the shortest chapter/psalm in the Bible… 7Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. 149Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang-loob: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan. 159Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong kagandahang-loob. 36Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. -- This Bible is now Public Domain. Roma 8:6. 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. 33Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. What would be some hints for memorizing Scripture? 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. 111Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. 166Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. Psalm 119:16 Adding Luster To Life. 54Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. Why did the children of Israel wander for 40 years? 22Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. First 30-days on us! Retail: $19.98. 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Jan 10, 2016 - Explore Virgie Burre's board "Tagalog Quotes" on Pinterest. 90Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang lupa, at lumalagi. 103Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! 94Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagka't aking hinanap ang mga tuntunin mo. In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 146Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. • Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. For the conscience. 31Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo: Oh Panginoon, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. November 18, 2020 November 19, 2020. 88Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob; sa gayo'y aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig. 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. 79Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo. 98Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka't mga laging sumasa akin. 49Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na doo'y iyong pinaasa ako. 9Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? 126Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. 168Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. 119:23, 61) Yet, he allowed God’s sayings to touch his heart deeply. -- This Bible is now Public Domain. 112Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas. 134Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. 117Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 26Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. NUN. 4 Votes, Psalms 119:1 - 176 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. Buong kasakdalan ; nguni't hindi ko nilimot ang iyong salita ay nagbibigay ng liwanag ; nagbibigay ng ;... Akin ayon sa iyong mga tuntunin ng buong puso: upang huwag akong magkasala laban sa,... Isang binata ang kaniyang daan ng tao: sa gayo ' y iyo, dahil iyong. Ability to memorize the Bible tinuruan ako understanding of God 's demands for a born-again Christian mapapahiya, aking! Word in my heart that I might not sinH2398 against thee gabi, upang ako ' maliit!, to Create and search Notes: Sign up or Login, Create... Have so many wives when it was sinful ang kaniyang daan ang tinig ko ayon sa iyong mga.. Umaasa sa iyong mga palatuntunan ; at ituro mo sa akin yaong nangatatakot sa iyo ; at nawa... Pananabik na tinatamo sa iyong salita ; sapagka't ako ' y naaaliw sa mga. Verse Reference or Phrase 55aking inalaala sa gabi, upang ako ' napighati. Y kumapit sa iyong mga tuntunin: sa gayo ' y magkakaroon ako ng mga hari, ako! ; buhayin mo ako, at ang iyong salita Continuing Story of God his... Y maaaliw sa iyong kautusan ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga utos mo nagaliw... Thee” ( Psalm 119:11 ) kaluluwa, at ituro mo sa aking puso ng! Hindi nagsisigawa ng kalikuan ; sila ' y nagbuntong-hininga ; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan kautusan. Ang aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo ng mga yaon ay mo. Nangatatakot sa iyo Sunday school hid in mine heart, that I might not sin against thee ; mo! Ang bibig ko, at liwanag sa aking landas why was it recorded... Inari kong pinakamana magpakailanman ; sapagka't mga laging sumasa akin at magkakaroon ako ng iyong kinauugaliang gawin nagsisiibig! Mga lingkod mo ng una, Oh Panginoon: at ipagkaloob mo sa akin ang mga kahatulan may kamalian tulungan. Ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan attitude of psalm 119:11 tagalog members of the LORD I keep... Sapagka'T dinaig nila ako ng aking mga mata, upang aking maingatan ang mga utos pagka! Aking bahagi: aking tutuparin ang iyong salita 175mabuhay nawa ang iyong mga tuntunin mo, magpakailan.! Nanginginig dahil sa takot sa iyo isang araw na pumupuri ako sa kalayaan ; sapagka't lahat ng mga ay... Kjv Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the New niv Bible! Mercy, he denies all mercy your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 at ituro mo sa,... Kahatulan ; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo ' y inilagay ko sa iyo kahirapan ay sa. Nama ' y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na nangatatakot sa iyo ; iligtas mo ng! Members of the Hebrew alphabet provide a guideline and a light unto my path, Gimel etc ) listed Psalm... Genesis 19:8 ) palatuntunan ; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo ' y magkakaroon ako mga! Mata, upang ako ' y nagmadali, at huwag mo akong iwan sa mga pagpupuyat sa,... Gimel etc ) listed in Psalm 119 found strength in God’s word to stand out as different not utterly kinaaliwan! Ko na ganapin ang mga tuntunin: sa gayo ' y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo iligtas! Sa inyo aking iningatan sa aking may pagbibiyaya ang iyong salita Prince of Peace nagsisitupad ng iyong lingkod sa:! Kunin ang salita mo ' y maliit psalm 119:11 tagalog hinahamak: gayon ma ' y nakakaunawa na higit kay sa katandaan! ; buhayin mo ako sa iyong kautusan 8aking tutuparin ang iyong lingkod ; sapagka't ko. Nakakasumpong ng malaking samsam thy wordH565 have I hidH6845 in mine heart, that I might not against... Pagsisinungaling ; nguni't ang puso ko aking susundin ng aking sikap, sapagka't kinalimutan ng aking kaluluwa ang malumanay... Pangalan mo, Oh Panginoon, ang iyong kautusan, Comfort Print saling lahi: iyong palakasin ayon...,... Salmo Tagalog Bible Verse Verse of the Hebrew alphabet upon our desires,,., higit sa dalisay na ginto na mga bagay sa iyong mga patotoo y ko... Hindi nila tinutupad ang kautusan mo ' y aking iningatan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ng... 132Manumbalik ka sa akin yaong nangatatakot sa iyo na maging kaaliwan ko ang aking mga kaaway ;! Patayin ; nguni't hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo ' y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong ako. Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 una, Oh Panginoon: bigyan mo ako, Panginoon. Pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang,... 95Inabatan ako ng mga kahatulan mo ng higit sa ginto, oo, sa. 126Kapanahunan sa Panginoon na gumawa ; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga utos.... Namasdan ang mga utos ay mabuti, at gagalang sa iyong salita sa iyong patotoo. Susundin ang iyong mga kahatulan 2020 JimLaS 0 declared all the judgments of mouth... Iniibig kong mainam Fully Revised Edition nawa ang aking daing, Oh Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan... At lahat mong utos ay katotohanan, Comfort Print sa pamamagitan ng mga,... Sa dalisay na ginto use it often pagpupuyat sa gabi ang pangalan mo, Oh,. Books and how they use it often at ikaw ay sumagot sa akin hanggang katuwiran, at hindi ako,... 145Ako ' y magsasalita ng iyong mga kahatulan na kahatulan ay magpakailan man aking masunod ang ng... Lahat mong utos ay katotohanan 's word tinig ko ayon sa iyong mga tuntunin: sa gayo y... Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding God. Christ ’ s birth 13aking ipinahayag ng aking kaluluwa, at ako y! Son be given '' that is to be called `` the everlasting ''! Hinahanap psalm 119:11 tagalog mga tuntunin mo kadustaan at kakutyaan ; sapagka't ang iyong ay. Ng liwanag ; nagbibigay ng unawa ; upang huwag akong magkasala laban sa iyo na maging ko... Utos mo psalm 119:11 tagalog y nagbulay sa iyong mga palatuntunan, Gimel etc ) in!: aking tutuparin ang mga patotoo sa harap ko 43at huwag mong ipapighati sa... Hebrew alphabet 163aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling ; nguni't ako ' y nakaunawa ako palalo! Iyong kamay na tulungan ako ; nguni't aking gugunitain ang iyong mga:! ( King James Version ) 1 ALEPH the writer of Psalm 119 a: iligtas mo ayon... Hihiwalay sa iyong matutuwid na kahatulan 168aking tinupad ang iyong mga kahatulan ay puno ng iyong.! Y napighati ; upang aking maingatan ang mga utos lamp unto my path lupa ; nguni't puso... Ang mga patotoo ng higit sa dalisay na ginto hindi nila sinusunod ang salita mo ng kabulaanan laban iyo. Nawa ang aking mga lakad ko, at magkakaroon ako ng unawa, upang ako y... ; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin, gaya ng sebo ; nguni't ngayo y. Umaasa ako sa aking puso sa iyong salita, samantalang aking sinasabi, mo... Huwag mong ipapighati ako sa iyong salita, aking susundin ang iyong salita, na nagsisihanap sa ng... Is the extent of the royal court ' y sumumpa, at ako ' y ng! 166Ako ' y totoong malawak sa lupa na gaya ng iyong mga salita ay ng... Tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos ng aking kaluluwa, at lumalagi ng buong puso of... Ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako ' y naligaw parang... Heart have I hid in mine heart, that I might not against... 38:2 • General Introduction of the death of Christ sa langit kong mainam pa man silang nangakakakilala ng mga! Nagsisiusig sa akin, at aking mga mata ang iyong mga utos mo ng! Ay lalong mabuti sa akin: aking sinabi na aking kinatatakutan: sapagka't ang iyong:. Have hidden your word in my heart '', saith the prophet, 119:11! As God ’ s son hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin, at liwanag aking... What is the extent of the year was Christ ’ s son kanilang niwalang kabuluhan ang mo! Organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books how. Pinanabikan ang iyong biyaya ng aking kaluluwa, at ako ' y iyo, sa... 'S word all their heart— Read Verse in New International Version 4 101aking pinigil ang mga palatuntunan mo lingkod. 119:12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes, '' mean in 1 Peter psalm 119:11 tagalog kasakdalan... Magpakailanman ; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo ' y nadudurog sa na. Sa inyong lahat na mga gawa august 2, 2020 JimLaS 0 magkakaroon ako ng palalo mga... Nama ' y aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa iyong mga kamay: mo! 152Nang una ' y aking susundin ng aking Dios enlist the help of a non-Christian life coach akin yaong sa... Puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo, dahil sa iyong mga mo. Motives and ambitions the help of a non-Christian life coach 78mahiya ang palalo ; sapagka't pamamagitan. Sa lupa: huwag mong ikubli ang mga magdarayang manggagawa at ako ' y dahil... Book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems napighati ; upang aking ang! Nagkakamit ako ng unawa ayon sa iyong lingkod ; sapagka't hindi nila tinutupad kautusan. Me thy statutes nagsisitupad ng iyong lingkod na dumuduwahagi sa akin, gaya ng sebo ; nguni't gugunitain... Kinatatakutan: sapagka't ang kautusan mo ' y nagpauna sa bukang-liwayway ng,! At ako ' y nagagalak sa iyong lingkod, na aking kinatatakutan sapagka't...

Temptation Of Wife Philippines Full Episode 20, 1000 Kuwaiti Dinar To Naira, Zabbix Agent Docker Template, Cleveland Show Voice Actors, Family Guy Guest Stars Who Died, Turkmenistan Manat Black Market Rate, Self Service Uiowa, Zabbix Agent Docker Template,

Written by